Geschiedenis

De speeltuinvereniging is opgericht in 1954, aan de rand van de toen voltooide wijk ´de Bloemenbuurt’. Inmiddels is ´de Tuin` ingebed in de bebouwing en beschikt over vele goedgekeurde toestellen, een professioneel onderhouden speelbad en 2 stenen gebouwen.

Onderstaand een overzicht van het ontstaan en voorgang van Tuindorp door de jaren heen. Dit overzicht is grotendeels tot stand gekomen dankzij Ton Laurens. Hij was tientallen jaren bestuurslid en bouwheer van Tuindorp. Voor 1954 – Enkele jaren na het einde van de tweede wereldoorlog worden er in tal van plaatsen buurtverenigingen opgericht, en één daarvan is Tuindorp in Wageningen. Het bestuur hiervan ontdekt het terrein gelegen tussen Floralaan, Gladiolenstraat, Crocusstraat en Van Uvenweg. Men gaat daar met kinderen diverse spelen doen, maar vooral voetballen. Enkele bestuursleden nemen het besluit om dit veld als vaste speelplaats te gebruiken voor kinderen uit de buurt.

1954-1957 – Er vindt een afsplitsing van de buurtvereniging plaats en de

speeltuinvereniging wordt opgericht. Op 1 mei 1954 is de feestelijke

opening van Speeltuin Tuindorp. Er zijn bij deze opening

vertegenwoordigers van Gemeente Wageningen en van de NUSO (de

landelijke speeltuinorganisatie). Door zelfwerkzaamheid komen er diverse

eenvoudige speeltoestellen. Het voetballen blijft toch wel de

hoofdschotel op de statuten in de Staatscourant van 8 november 1957.

1957 wordt de Koninklijke goedkeuring verkregen.

1958-1963 – Vanuit Tuindorp volgen diverse gesprekken met de gemeente

over mogelijkheden betreffende het beheer van het terrein. Op 16

februari 1962 wordt tussen Gemeente en Speeltuin de overeenkomst

ondertekend. Een ledenwerving wordt gevoerd.

1964-1967 – In 1964 zijn er 159 leden en het jaar hierna zijn er nog maar

2 bestuursleden. “Tuindorp met ondergang bedreigd”, staat er in de

courant. Maar zover komt het niet. Er komt een nieuw bestuur en de

speelplaats ondergaat een metamorfose.

In 1967 krijgen we 15 kleine prijzen van de VARA-speelgoedactie ten

behoeve van onze jeugd.

1968-1971 – “Donkere wolken lossen zich op”, staat in de courant van

5 april 1968. In mei wordt de vlag gehesen door de burgemeester. “Het

vernieuwde Tuindorp is een aanwinst.” Op 15 november wordt de telefoon

aangesloten. Een houten barak wordt geplaatst, voor de kinderen een

aanwinst. Speeltuin Tuindorp wordt vijfde bij een gehouden achtkamp.

Het bestuur zit te denken aan een eigen clubhuis. Bouwtekeningen worden

gemaakt en al vlug komt de bouwvergunning.

1972-1974 – Op 22 januari 1972 is de opening van het clubhuis. Het

ledental stijgt snel naar 220. Er komt een jeugdbestuur en het eerste

clubblad ‘Echo’. Het 20-jarig bestaan in 1974 wordt groots gevierd, en

dan blijkt ook dat het clubhuis al te klein wordt. Men wil meer ruimte

voor de jeugd. Speeltuin Tuindorp wordt ook opgenomen in de

Gemeentegids Wageningen. De jeugd gaat een dag naar de Flevohof.

1975 – In 1975 wordt het jeugdhonk gebouwd. Het wordt 2 meter breder

dan het clubhuis in verband met de ingang. De gemeente verplicht ons om

het bestaande clubhuis ook 2 meter breder te maken (vandaar de ronde

ijzeren steunpalen in de voorzaal). Op 1 november wordt de opening

verricht van jeugdhonk ‘Flora’.

1977-1978 – Twee jaar later vindt men dat naast het mooie clubhuis een

verouderde speeltuin is. Dank zij Gemeente en het Jeugdfonds krijgen we

een financiële ondersteuning. Er wordt een grote fancy fair gehouden en

zo kan men in 1978 met de renovatie beginnen. Houten toestellen worden

opgeknapt en aangeschaft en er komt een kinderspeelbad. In dit jaar

wordt ook de eerste carnavalsavond gehouden, maar nog zonder een eigen

prinsenpaar.

1979 – Speeltuin Tuindorp bestaat 25 jaar; er is in mei een feestweek.

De Floralaan is versierd, de Harmonie maakt een muzikale rondgang en er

zijn veel belangstellenden op de receptie. “Gemeentebestuur is trots op

Speeltuin Tuindorp” en “Speeltuin bloeit als nooit te voren” staat in de

kranten te lezen.

1980 – De kinderen gaan een dag naar de Efteling en er is een

carnavalsoptocht door de wijk rond de speeltuin.

1981 – Er volgt weer een uitbreiding van het clubgebouw voor opslag

materialen en een werkplaats voor onderhoud. Door de bloemenbuurt

wordt een optocht gehouden; in de krant staat: “Carnaval Speelkneuters

geweldig geslaagd”.

1982-1983 – In 1982 komt er een uitbreiding van de bar. En de

carnavalsoptocht wordt door Wageningen gehouden, met het thema

sprookjesfiguren en ondersteund door een drumband en dansmariekes.

De jeugd heeft een ijsbaan in de speeltuin. Voor de ouderen wordt

dansles gegeven en na een goede test wordt een certificaat uitgereikt.

1984 – Dertig jaar Tuindorp wordt gevierd op 14 mei en met een speciale

jeugddag in juni. Het jeugdhonk krijgt een nieuw zwevend plafond en de

bar een andere entree.

1985 – Er worden onder meer een jeugdmarkt, een bloemschikcursus en

een extra bingo voor een nieuw kinderspeelbad gehouden.

1986 – We krijgen vergunning voor de bouw van een snoephuisje en er is

een meebouwaktie voor het kinderbad.

1987 – Er worden 285 betonpalen verwijderd in verband met een nieuwe

afrastering en het pomphuisje. De heropening van het bad was op 13 juni.

1988 – Op zaterdag 22 oktober wordt peuterspeelzaal de Kaboutertuin

geopend en wordt 10 jaar Speelkneuters gevierd.

1990-1991 – De dierenhoek krijgt een nieuwe afrastering. Maar

vrijwilligers die de zorg voor de dieren op zich hadden genomen, laten

het er een beetje bij zitten. Niet goed voor het welzijn van de dieren,

daarom wordt het volgende jaar het dierenverblijf afgebroken.

1993 – Het vijfjarig bestaan van de Kaboutertuin wordt gevierd met een

nieuw speelterreintje. Het jeugdbestuur houdt een talentenjacht, er

komt een rommelmarkt en er is een fancy fair ten bate van het jubileum

volgend jaar.

1994 – “40 jaar Speeltuin Tuindorp”wordt gevierd met een receptie op

6 mei. Het aangekochte klauterkasteel wordt het pronkstuk van de

vereniging.

1995 – Een heel rustig verlopen jaar.

1996 – We krijgen toestemming van de gemeente voor de bouw van vier

WC's buiten en een containerberging.

1997 – De Volkskrant schrijft: “Vele speeltuinen met sluiting bedreigd in

verband met nieuwe veiligheidseisen.” Wij maken een overkapping voor

onze aanhangwagen.

1998 – Een geweldig jaar voor de vereniging. Van het Juliana Welzijn

Fonds krijgen we een geweldige financiële ondersteuning. Hierdoor

kunnen we de volgende werkzaamheden uitvoeren: plafond in voor- en

achterzaal; vouwwand jeugdhonk; verbouwing keuken plus afwasmachine;

nieuwe entree en dakgoten; bergruimte; computer en gereedschap voor

de werkplaats. In het najaar wordt er een actie gehouden voor een

tweede trampoline en een nieuwe tegelvloer in het speelbad.

1999 – Zaterdag 1 mei is de receptie voor 45 jaar Speeltuin Tuindorp.

In september is het 10-jarig bestaan van de Kaboutertuin.

2000 – Een vrij rustig jaar. De mooie boom achter het clubgebouw mag

gekapt worden en er komen nieuwe eisen voor het speelbad. Ook moeten

de speeltoestellen gekeurd worden.

2001 – We hebben zelf in dat jaar enkele toestellen afgekeurd en

vervangen door draaiplateau, dubbele schommel, dubbele kikkerwip en

een veertoestel (politiemotor).

2002-2003 – Speelzaal de Kaboutertuin wordt bestuurlijk losgekoppeld

van Tuindorp en ondergebracht bij Welvada. De eisen wat betreft

brandveiligheid worden zwaarder; dat betekent noodverlichting

aanpassen, evenals deuren en brandblussers. Ook de eisen voor het

speelbad veranderen. Het pomphuisje moet vergroot worden ten behoeve

van opslag chemicaliën, waaraan hoge eisen worden gesteld. Het

pomphuisje wordt 1 meter breder en gesplitst in twee beveiligde ruimtes.

Bovendien worden tekeningen ingediend voor het plaatsen van vier houten

kleedhokjes.

2004 – Zo bereikten we 2004, het jaar dat Speeltuin Tuindorp haar

50-jarig bestaan viert. En we zullen ongetwijfeld ook de komende jaren

blijven bouwen, renoveren en vernieuwen.

2005 – De vereniging heeft een nieuwe voorzitter gekregen namelijk

Christine Ritter. Een vrouw die de tuin op dezelfde bezielende manier

leidt als aftredend voorzitter Cees Gunther. Voor de jeugd wordt er een

speciale activiteitencommissie opgericht genaamd JAC. Een twaalftal

enthousiaste vrijwilligers gaat aan de gang en organiseert HALLOWEEN

Wat een groot succes was. Vele activiteiten voor de jeugd volgden.

2006 – Het JAC heeft besloten om het kindercarnaval in ere te

herstellen. De naam is “de Speelkneuters”. Het zwembad heeft dit jaar

een kleine renovatie ondergaan. Zo moest er van overheidswegen vaker

ververst worden. Hierdoor moest de zwembadpomp en de leidingen in de

grond worden vergroot. De Rotaryclub Wageningen-Bergpoort heeft de

opbrengst van het Bel Mondo Festival wat in augustus is gehouden, in de

vorm van nieuwe tafels en stoelen in de tuin, geschonken aan de speeltuin.

2007 – De vereniging heeft een nieuwe voorzitter gekregen namelijk Roy

Gunther. Een man met een geheel eigen visie over hoe de vereniging zou

moeten functioneren. Hij vind dat de speeltuin een sociale functie moet

vervullen in de wijk. Aftredend voorzitter is Christine Ritter. De Jeugd

Activiteiten Commissie heeft haar naam veranderd in Jeugd Commissie

Tuindorp omdat de pers de afkorting JAC niet begreep.

2008 - Het bestuur van Tuindorp heeft besloten om Tuindorp meer uit

te gaan dragen als een vereniging voor alle lagen van de bevolking en

heeft hiervoor een communicatiecommissie samengesteld.

Zij onderhouden de kontakten met de lokale en regionale pers. Carnaval is

dit jaar bij Tuindorp in ere hersteld, alleen niet op de manier zoals men in

Wageningen gewend is. Het carnaval in Tuindorp heeft geen "Raad van

Elf" en "Senator" of "President” maar een "Dorpsraad" en een

"Burgermeester" en Tuindorp heet dan "Tuundurp" en is een dorp dat los

staat van Wageningen of te wel "Jollenberg". De eerste prins was Prins

Harry. De vereniging heeft een nieuw logo laten onthullen door

Burgemeester Rumund tijdens het eerste Midzomerfeest van Tuindorp.

Het logo bestaat uit de volgende onderdelen:

een ovaal, een golf, spelende kinderen en een dak. Het ovaal is een

convex, convex betekend "bol". Tuindorp staat bol van de activiteiten

De golf staat voor alle lagen van de bevolking. Deze zijn allen welkom in

Tuindorp. Spelende kinderen staat voor de speeltuin.

Het dak staat voor een sociaal en cultureel ontmoetingscentrum.

Dat wat Tuindorp moet zijn. Door het enorme succes is besloten om het

Midzomerfeest ieder jaar terug te laten keren op de zaterdag die het

dichts bij 21 juni ligt. Tijdens het boerenbal is prins Wilhelm d'n Eerste

geïntroduceerd als prins van Tuundurp.

2009 - Veel activiteiten van de jeugd konden geen doorgang vinden daar

er bijna geen opkomst was. Dit had te maken met het feit dat er een

groep kinderen in 2008 de leeftijd van 13 jaar hadden bereikt.

De activiteiten van de Jeugd Commissie mogen bezocht worden door

kinderen van 4 t/m 12 jaar. De Jeugd Commissie is aan het lobbyen

gegaan om meer vers en jong bloed bij de activiteiten te krijgen. Ook zal

zij een plan bedenken om de ouder jeugd van activiteiten te voorzien.

Voor de tweede keer het Midzomerfeest met 's avonds voor het eerst

het Wagenings Gras, een talentenjacht georganiseerd door Stichting

Wagenings Gras met tot doelstelling Wagenings talent te ontdekken.

Het bestuur heeft opdracht gegeven om de bar te renoveren omdat de

huidige bar al 34 jaar oud was. De bar is uitgebreid met een grote koude

keuken en een spoelkeuken. Tevens is de nieuwe bar met keuken ingericht

volgens de horeca hygiëne code. Tijdens het boerenbal is prins Gerardus

d'n Eerste geïntroduceerd als prins van Tuundurp. De jeugdcommissie

heeft besloten om op de verjaardag van onze prinses Amalia, op

7 december, een lampionnenoptocht te houden. Dit zal ieder jaar terug

keren.

2010 - Een rustig jaar 2011. Tijdens het boerenbal heeft prins Gerardus

d'n Eerste de scepter overgedragen aan prins Willem d’n Eerste.

Prins Willem d’n Eerste heeft ervoor gezorgd dat de durpsroad middels

slipjassen in het nieuw is gestoken. De lampionnenoptocht heeft i.v.m. de

barre weersomstandigheden geen doorgang kunnen hebben.

2011 - Dit jaar stond in het teken van de voorbereidingen voor het

grondig renoveren van de speeltuin naar de huidige maatstaven.

Ook is in dit jaar de “Speeltuinbende” langs geweest om de speeltuin te

beoordelen op toegang, bereikbaarheid en functionaliteit voor kinderen

met een beperking. De opmerkingen en adviezen welke hieruit

voortvloeien worden in de plannen voor de renovatie meegenomen.

Tijdens het Durpsfeest heeft de Durpsroad uit handen van Prins Willem

de 55ste van de Dolle Instuivers uit Renkum een Prinsencape geschonken

gekregen. De Durpsroad van Tuundurp zijn de Dolle Instuivers hier zeer

dankbaar voor. Het Wagenings Gras is dit jaar in de grote zaal van

Tuindorp gehouden, omdat de tenten welke buiten klaar stonden in de

nacht voor het Wagenings Gras door de storm zijn verwoest.

Tijdens het boerenbal heeft prins Willem d'n Eerste de scepter

overgedragen aan prins Wilhelm d’n Tweede.

2012 - Het jaar is begonnen met het nieuwe Berenbord op de

nieuwjaarsreceptie te onthullen. Tijdens de verbouwing van de bar en

keuken is dit bord tijdelijk verwijderd en compleet vernieuwd terug

geplaatst. Tijdens de carnavalsoptocht in Renkum is het door de

vrijwilligers gemaakte piratenschip eerste geworden. Dit schip is ook

gebruikt tijdens de opening van het nieuwe speeltuinseizoen om de

kinderen uit Wageningen op te halen. Er worden voorbereidingen

getroffen om de speeltuin groots te renoveren. Echter is er een

probleem met de financiën en zelfwerkzaamheid van de vrijwilligers van

de vereniging. De Jeugd Activiteiten Commissie houd op in de huidige

vorm te bestaan door de slechte opkomst van de jeugdleden bij de

activiteiten. Tijdens het boerenbal heeft prins Wilhelm d'n Eerste de

scepter overgedragen aan prins Bert d’n Eerste.

2013 - Dit is het jaar dat wij afscheid hebben moeten nemen van onze

speeltuinbeheerder Hans Jansen. Hans heeft, in dienst van Welvada/

Solidez, vele jaren met toegewijde passie het beheer gevoerd over de

speeltuin. Wij vinden het allen dan ook ontzettend jammer dat Solidez

besloten heeft zijn functieplaats op te heffen.

Namens alle vrijwilligers, HANS BEDANKT.

Tijdens de Algemene Leden Vergadering hebben de voorzitter en

penningmeester van de vereniging per direct hun functie neergelegd.

Hierdoor bestond het bestuur nog maar uit 2 personen en is er een

interim-voorzitter aangewezen die de opdracht heeft gekregen binnen

3 weken een nieuw bestuur samen te stellen.

Tijdens een extra ingelaste Algemene Leden Vergadering van 25 juni

2013 is dit nieuwe bestuur voorgesteld en met algemene stemmen

geaccepteerd. Het bestuur bestaat dan uit 7 leden.

Nieuwe Voorzitter is Maarten de Gouw.

We hebben afscheid moeten nemen van Harrie Keijman.

Hij heeft het oneerlijke gevecht tegen zijn ziekte verloren.

Het bestuur is hard aan het werk om de financiële middelen voor elkaar

te krijgen om de speeltuin te renoveren.

Tijdens het boerenbal heeft prins Bert d’n Eerste de scepter

overgedragen aan prins Harold d’n Eerste.

2014 - Tijdens de nieuwjaarsreceptie is het startschot gegeven voor het

renoveren van de speeltuin. De financiële middelen zijn voor 80%

geregeld. Tevens zijn tijdens de receptie 2 mascottes voorgesteld.

Een ridder en een Jonkvrouw. Er wordt een prijsvraag uitgeschreven om

een naam voor deze figuren te bedenken.

Op 1 mei is de gerenoveerde speeltuin heropend door de burgemeester

Geert van Rumund. Tijdens deze opening hebben de vrijwilligers die het

mogelijk gemaakt hebben een speciale onderscheiding ontvangen.

De speeltuin is door de verbouwing ook ambassadeur geworden van het

NSGK. De Speeltuinbende heeft hiervoor een bord in de speeltuin

onthuld. Tevens is er een boom gepland door de burgemeester samen met

het oudste lid de heer Oldenburger en het jongste lid Mitchel Boekelman. De ridder en de jonkvrouw hebben ook een naam gekregen, namelijk

Ridder Hero en Jonkvrouw Lana. Tijdens de opening van de speeltuin is

ook de grote zaal officieel geopend door de Woningstichting. Dank zij de

steun van de woningstichting konden we de zaal geheel renoveren. Het

verlaagde plafond is eruit gehaald en nu zijn de dakbalken weer

zichtbaar. Het geeft een mooi ruimtelijk effect.

Tijdens de vrijwilligersavond heeft Martha van Orden de Gouden Beer

mogen ontvangen. Ook is het speelkasteel in de speeltuin vernoemd naar

de in 2013 overleden Harrie Keijman. Tijdens het boerenbal heeft prins

Harold d’n Eerste de scepter overgedragen aan prins Gert d’n Eerste.

Deze prins heeft naast een prinses ook nog een page ter beschikking.

Zei heten Prinses Martha en Page Esmee.

In december heeft de Durpraod van Tuundurp in twee dagen ruim 1.700

oliebollen gebakken en verkocht. Een recordaantal.